Kalite Yönetim Sistemi

MEDILIV TIP MERKEZİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

 

KALİTE YÖNETİM PLANI

Her yıl Ocak ayında kurumda Kalite Direktörü tarafından ‘Kalite Planı’ oluşturularak hastane Yönetim Kurulu  onayına sunulur.

 

DÖKÜMAN YÖNETİMİ SİSTEMİ

Medılıv Tıp Merkezinde,

Uygulamalara ait süreçlerin planlanması ve yazılı hale getirilmesi, Uygulamaların yazılı kurallara uygun olarak yerine getirilmesi,

Kalite çalışmalarının etkin şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla üzerinde  “Döküman Yönetim Sistemi” bulunmaktadır.

İç yönerge kapsamında hazırlanmış olan “Kalite Döküman Yönetim Sistemi Prosedürü”ne uygun şekilde yönetimi sağlanmakta olup hazırlanan/revize edilen dokümanların sahadaki tüm çalışanlar tarafından bilinmesini sağlamak amacıyla “doküman okuma” log kayıtları tutulmaktadır.

Kurumumuzda yönetilebilir bir “Döküman Yönetim Sistemi” için Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan “Döküman Yönetim Rehberi” dikkate ve sistem altyapısı ilgili rehber üzerine kurulmuştur.

 

GÜVENLİK RAPORLAMA (OLAY BİLDİRİM) SİSTEMİ

Medılıv Tıp Merkezinde,

Hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek, gerçekleşmek üzereyken son anda gerçekleşmeyen (ramak kala) ya da gerçekleşen istenmeyen olayların bildirilmesini sağlamak,

Sistemin etkin ve etkili kullanımı için yılda en az 1 defa tüm kurum çalışanlarına;

 • Güvenlik Raporlama Sistemi’nin amacı, önemi ve sorumluluklar
 • Sistemin, çalışanların kendilerini güvende hissetmelerine yönelik kurgulanmış yapısı
 • Sistemin odağı olan hatalardan öğrenme ve sürekli iyileştirme amacının vurgulanması
 • Güvenlik Raporlama Sisteminde hangi olayların bildirim kapsamında ele alınacağı
 • Bildirimin yapılma şekli, uyulması gereken kurallar ve gizlilik
 • Örnek olaylar üzerinden, bildirim formlarını nasıl doldurulacağı
 • Bildirimlerin nasıl değerlendirildiği ve analiz edildiğine ilişkin genel bilgi hususlarında eğitim verilmektedir.

 

GÖSTERGE YÖNETİM SİSTEMİ

Bölümlere ve ülke öncelikleri/ hastalık yükleri dikkate alınarak belirlenen sağlık olgularına ilişkin hizmet süreçleri ve hizmetlerin sonucunda elde edilen çıktıların, somut veriler ile izlenmesini ve iyileştirilmesini sağlanmak amacıyla “Gösterge Yönetim Sistemi” bulunmaktadır

Ölçüm sistematiği ve kültürünü geliştirmek ve uluslar arası alanda kullanılan ortak göstergeleri takip etmek suretiyle, kıyaslama ve işbirliği imkânlarını oluşturarak, kalitenin sürekli geliştirilmesine katkı sağlamaktır. İç yönerge kapsamında hazırlanmış olan “Gösterge Yönetim Prosedürü”ne uygun şekilde yönetimi sağlanmaktadır.

Kurumumuzda  SKS Bölüm Bazlı Göstergeler ve Klinik Göstergeler bölümlerinde yer alan göstergeler takip edilmekte olup hastanelerimizin yapısı, hasta profili ve öncelikleri dikkate alınarak bölüm yöneticileri ve bölüm kalite sorumluları ile belirlenmiş olan “Kurum Bazlı Göstergeler” de takip edilmektedir. Bu süreçte göstergelere ilişkin veriler toplanır, özelliklerine göre belirlenmiş olan aralıklarda, veriler analiz edilir; yapılan analizler sonucunda gerekli iyileştirme faaliyetleri planlanır ve uygulanır.Göstergelerin izlenmesinden sorumlu çalışanlara yılda 1 defa eğitim verilmektedir.

 

KURUL/KONSEY/KOMİTE SÜREÇLERİ

Sunulan hizmetlerin çağdaş ve bilimsel düzeyde yürütülmesi, medikal ve non-medikal hizmetlerde, etik kuralların yanı sıra kurum işletim sisteminin etkinliği, verimliliği, ulusal ve uluslararası standartlar ile hasta/çalışan güvenliği

“Kurul/Konsey/Komite Toplantıları” yapılmaktadır. İç yönerge kapsamında hazırlanmış olan “Toplantı Esasları Prosedürü” ve “Kurul/ Konsey/ Komite Görev Yetki Sorumlulukları Kitabı”na uygun şekilde yönetimi sağlanmaktadır. Kurul/ Konsey/ Komiteler bu kapsam alanı içerisinde yılda en az dört kez ve gerektiğinde toplanmaktadır. Her bir kurul/ konsey/ komite tarafından görev alanlarına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmakta ve gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemektedir.

 

BİNA TURU SÜREÇLERİ

Fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıkların tespit edilmesi ve gerekli iyileştirmelerin yapılması amacıyla en az 3 ayda bir “Bina Turu” yapılmaktadır.

İç yönerge kapsamında hazırlanmış olan “Bina Talimatı”na uygun şekilde yönetimi sağlanmaktadır. Bu süreçte bina turlarını yapacak bir ekip oluşturulur. Oluşturulan ekip, kurumun büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak tıp merkezinde yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmaktadır ve ekipte kurum yönetiminden en az bir kişi bulunmaktadır.

Düzenli yapılan Bina Turu ile hasta, hasta yakınları ve çalışanlar için sürekli, güvenli ve kolay ulaşılabilir nitelikte hastane fiziki koşulları ve teknik altyapısını oluşturması sağlanmaktadır.

 

ÖZ DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ

Tıp Merkezlerinin Kalite Yönetim Direktörlerinin sorumluluğunda Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) esas alınarak kurum içinde “Öz Değerlendirme” faaliyeti gerçekleştirilmektedir. İç yönerge kapsamında hazırlanmış olan “Öz Değerlendirme Talimatı”na uygun şekilde yönetimi sağlanmaktadır.

Bu süreçte kalite ile ilgili çalışmaların ve sonuçlarının mevcut olan düzenlemelere uygun olup olmadığına, bu düzenlemelerin etkinliğine ve hedeflere uygunluğuna dair tarafsız ve nesnel kanıtların ortaya çıkarılması, varsa uygunsuzlukların amaçlanmaktadır.

Kurumun  büyüklüğü, yapısı gibi faktörler göz önünde bulundurularak, bir yıllık zaman dilimi içinde en az bir kez olacak şekilde, kurum tarafından belirlenecek sıklıkta ve düzenli aralıklarla yapılmalıdır.

 

Öz değerlendirme öncesi;

Öz değerlendirme ile ilgili ekip/ekipler belirlenir.

Öz değerlendirme takvimi hazırlanır.

Öz değerlendirme takvimi hakkında bölümler önceden bilgilendirilir.

Öz değerlendirme tüm SKS bölümlerini kapsayacak şekilde planlanır.

Üst yönetim, öz değerlendirme sonucunda tespit edilen uygunsuzluklara yönelik bilgilendirilir ve gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

 

 TATBİKAT SÜREÇLERİ

Acil durum ve afetlerde tesis tahliyesine yönelik “Bina Tahliye Talimatı” bulunmaktadır. Çalışanların katılımı ile yılda en az bir kez “Bina Tahliye Tatbikatı” yapılmaktadır.

Bina Tahliye Tatbikatı;

Görüntü kayıtları tutulur.

Raporu hazırlanır.

Acil durumda görev alacak çalışanlara acil durum ve afet planına yönelik eğitim verilmektedir.

Çalışanlara yılda en az bir kez beyaz kod ,mavi kod ,pembe kod, kırmızı kod ile ilgili eğitim verilmektedir.

 

HASTA GÖRÜŞ, ÖNERİ, ŞİKAYET VE MEMNUNİYET ÖLÇÜMLERİ

Kurumumuzda  ayakta ve günübirlik tetkik ve tedavi amacıyla başvuran hasta, hasta yakınları ve ziyaretçilerin öneri ve şikayetlerini zamanında, doğru bir şekilde değerlendirerek sistemin daha iyiye doğru gelişimini sağlamak ve kaliteli sağlık hizmetini sürekli iyileşmesine katkı sağlamak amacıyla “Hasta Görüş, Öneri ve Şikayet Yönetim Sistemi” bulunmaktadır.

İç yönerge kapsamında hazırlanmış olan “Hasta/Hasta Yakını Görüş, Öneri ve Şikayet Yönetim Prosedürü”ne uygun şekilde yönetimi sağlanmaktadır. Hastalar, görüş, öneri ve şikayetlerini telefon, elektronik posta, info, yüz yüze ve anket kanalları aracılığıyla iletebilmektedir. Hasta Hakları Sorumluları tarafından toplanan bu veriler rapor haline getirilerek analiz edilmekte ve hastanelerin görüş, öneri ve şikayet oranları tespit edilmektedir. Gereğinde iyileştirme çalışmaları başlatılmaktadır.

Verilen hizmetlerin hasta perspektifinden memnuniyet düzeyinin ve hizmete ilişkin durum tespitinin yapılmasını sağlamak amacıyla “Hasta Memnuniyet Anketi” uygulaması yapılmaktadır.

 

ÇALIŞAN GÖRÜŞ, ÖNERİ, ŞİKAYET VE MEMNUNİYET ÖLÇÜMLERİ

Kurumumuzda çalışanların görüş, öneri ve şikayetlerini zamanında, doğru bir şekilde değerlendirerek sistemin daha iyiye doğru gelişimini sağlamak amacıyla “Çalışan Görüş, Öneri ve Şikayet Yönetim Sistemi” bulunmaktadır. İç yönerge kapsamında hazırlanmış olan “Personel Görüş, Öneri ve Şikayet Yönetim Prosedürü”ne uygun şekilde yönetimi sağlanmaktadır. Çalışanlar, görüş,öneri ve şikayetlerini telefon, elektronik posta, info, yüz yüze, intranet ve anket kanalları aracılığıyla iletebilmektedir. Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi tarafından toplanan bu veriler rapor haline getirilerek analiz edilmekte ve kurumun  görüş, öneri ve şikayet oranları tespit edilmektedir.Gereğinde iyileştirme çalışmaları başlatılmaktadır.

 

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ EĞİTİMLERİ

 • Kalite Yönetim Sistemi Genel Uyum Eğitimi
 • Güvenlik Raporlama Sistemi (GRS) Eğitimi
 • Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) Eğitimi
 • Acil Durum Kodları Eğitim
 • Gösterge Yönetimi Eğitimi
 • Öz Değerlendirme Eğitimi

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ÇALIŞMALARI

Kurumumuzda , kişisel verilerin güvenliği hususuna yüksek derecede hassasiyet gösterilmektedir. Bu bilinçle, hasta mahremiyetine ve bu doğrultuda hastalara ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem verilmektedir. Bu sorumluluk, şirketin “Gizlilik Politikaları” ve ilgili prosedürlerinde açıklanan şekilde; “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve “29863 Sayılı Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda yerine getirmektedir.